Co powinna zawierać umowa? Jak chronić swoje interesy? #Część 2

Dodane przez | 18 maja 2011 o godzinie 12:27 | 3 komentarze | Formalności, To skomplikowane! | Tagi: ,

Po pierwszym wpisie na temat tego, co powinna zawierać umowa przeszedł czas na część drugą. Tym razem garść informacji na temat tego, co powinno się dziać po tym jak wykonamy już przedmiot zlecenia. Czyli kilka słów o potwierdzeniu odbioru dzieła, płatnościach, gwarancji i stwierdzenia wadliwości.


Umowa punkt po punkcie – ciąg dalszy

Jak powinny wyglądać kolejne punkty naszej umowy?  Zabezpieczyliśmy już swoje interesy w kwestii terminu i materiałów, ustaliliśmy kto jest osobą decyzyjną – pozostaje zatem sposób w jaki będziemy regulować fakt zakończenia naszych prac.

7. Przyjęcie dzieła przez klienta
Zlecenie nie może trwać wiecznie. Wypadałoby w rozsądny sposób stwierdzić, kiedy tak naprawdę zostaje „przyjęte” przez naszego klienta. Wtedy można swobodnie wystawić fakturę i czekać na rozwój wydarzeń :). Nie pozostawiajmy tej kwestii samej sobie, niech nasza umowa jasno to określa.

Przykład:
1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Przyjmujący zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie lub poprzez e-mail wraz z potwierdzeniem odbioru, co jest równoznaczne z gotowością jego oddania.
2. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy jest zobowiązany przyjąć przedmiot umowy lub wskazać, jakie zgłasza zastrzeżenia. Jeżeli poprawki wprowadzają istotne zmiany do przedmiotu umowy, wykraczające poza zakres ustalony przez strony, Przyjmujący ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za naniesienie poprawek.
3. Brak zastrzeżeń w podanym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął dzieło bez zastrzeżeń.

8. Wynagrodzenie. Zaliczka czy zadatek.
O konieczności pobierania przedpłaty nie muszę chyba nikogo informować.  Jeżeli zastanawiasz się czy pobierać zaliczkę czy zadatek, proponuję zadatek. Zasadnicza różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem jest taka, że w momencie zerwania umowy – zadatek (w przeciwieństwie do zaliczki) nie podlega zwrotowi. Jaki jest haczyk? Otóż, w momencie gdy nie wywiążemy się z umowy – klient może domagać się zwrotu podwójnej wartości zadatku.

Przykład:
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie 0000zł netto (0000zł brutto), słownie: xxx xxx xxx złotych, zero groszy.
2. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić przy zawarciu umowy kwotę 000zł (słownie: xxx xxx xxx złotych, zero groszy) tytułem zadatku.
3. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający przekaże na rachunek Przyjmującego (bank i numer konta) w terminie wskazanym na fakturze VAT.
4. Zapłata następuje z chwilą wpływu gotówki na rachunek Przyjmującego. Wpływ gotówki stanowi zaksięgowanie kwoty na rachunku Przyjmującego.
5. Przyjmujący umieszcza przedmiot umowy na serwerze Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych, po przekazaniu pozostałej części wynagrodzenia, o którym mowa w § (numer paragrafu tego akapitu) ust. 3, co jest jednoznaczne z odebraniem dzieła przez Zamawiającego.

9. Gwarancja i wadliwość
Jeżeli udzielamy gwarancji, warto o takowej wspomnieć – jak również ująć sumaryczny czas pracy, związany z drobnymi pracami modernizacyjnymi. Nie będziemy przecież udzielać nieodpłatnego wsparcia technicznego przez kolejne kilka lat. Ustalmy też termin usunięcia błędów, wynikających z wadliwej implementacji.

Przykład:
1. Na wykonane prace Przyjmujący udziela 3-miesięcznej gwarancji. Zamawiający może zgłosić drobne poprawki i nie będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami z jego strony. Sumaryczny czas nanoszenia drobnych poprawek w okresie gwarancyjnym nie może przekroczyć 8 roboczogodzin. Jeżeli czas wykonywania poprawek będzie dłuższy, Przyjmujący ma prawo żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonywaną pracę.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwości (błędnego działania mechanizmów) strony internetowej wynikającej z winy Przyjmującego w terminie, o którym mowa w ust. 1 Przyjmujący zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcie w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.

10. Prawo autorskie. Plagiat i pomysły klienta
Warto wspomnieć również o tym, iż nasza praca nie będzie nosiła znamion plagiatu, jak również to, iż nie ponosimy odpowiedzialności za rozwiązania narzucone przez Zamawiającego.

Przykład:
1. Przedmiot umowy jest chroniony prawem autorskim.
2. Przyjmujący zobowiązuje się, iż wykonany projekt graficzny nie będzie nosił znamion plagiatu oraz że projekty tworzone dla innych klientów nie będą zawierały istotnych elementów z niniejszego projektu. Jednocześnie Przyjmujący nie ponosi odpowiedzialności za pomysły i rozwiązania narzucone przez Zamawiającego.

11. Załącznik w postaci zakresu prac oraz ewentualne spory.
Umowa powinna zawierać bardzo szczegółowe informacje na temat charakteru przedmiotu zlecenia, które powinniśmy spisać w załączniku. Co powinno się tam znaleźć? Mogą to być informacje o funkcjonalnościach systemu: moduł nowości, galeria zdjęć czy statystyki odwiedzin,  wymagania dotyczące poprawnego wyświetlania strony w wielu przeglądarkach, a nawet informacje odnośnie kolorystyki strony. Warto również określić, gdzie będą rozwiązywane spory.

Przykład:
1. Zakres wykonywanych prac związanych z realizacją przedmiotu umowy wyszczególniony został w załączniku nr 1 niniejszej umowy.

1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Przyjmującego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Voila!

Mam nadzieję, że lektura obu wpisów była pomocna przy tworzeniu własnej umowy. Naprawdę warto przyłożyć się w tej kwestii, żeby uniknąć późniejszych niespodzianek. Szczegółowo określone warunki współpracy oraz zakres zlecenia – na pewno pozytywnie wpłyną na stosunki pomiędzy klientem, a nami. Unikniemy dzięki temu sporej ilości niedomówień, na których tak naprawdę nikomu nie zależy.

O autorze:

Sandra

Na co dzień zajmuje się projektowaniem stron www, identyfikacją wizualną i kodowaniem. Charakteryzuje się wysoką impedancją względem poprawek. Chętnie wykorzystuje potencjał kofeiny i cukrów celem zwiększenia swoich mocy przerobowych.

3 komentarze

 1. Co powinna zawierać umowa? Jak chronić swoje interesy? #Część 1 | Web Designer Magazine (10 rok temu)

  […] 18.05.2011: A tutaj znajduje się część druga rozważań na temat tego, co powinna zawierać umowa […]

 2. Łukasz Konieczny (8 rok temu)

  Do pkt 10.
  My w umowach dodajemy jeszcze zapis o odpowiedzialności klienta za dostarczone materiały. Dzięki temu, gdy klient pobierze zdjęcia i/lub treści od konkurencji, to on za do odpowiada, a nie my jako twórca.

 3. Łukasz (7 rok temu)

  „…Jaki jest haczyk? Otóż, w momencie gdy nie wywiążemy się z umowy – klient może domagać się zwrotu podwójnej wartości zadatku.”

  Wkradł się mały błąd, klient może żądać zwrotu podwójnej wartości zaliczki, zadatek jest bezzwrotny.

  ps. Bardzo fajny tekst

Komentarze

© 2011 Web Designer Magazine. All rights reserved.